Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 132 )

zo lang voor het oorfpronglyke daar van houden, tot dat hy. zyn Rupfenkabinet verkocht heeft, en de flaat zyner Huisgenooten beter dan tegenwoordig is.

Men zal uit de plaatzen der bygebragte Schryveren zien, hoe zeer die genen zich bedrogen hebben , welke de perzoonen hebben willen niaden, die ik met myne karakters gemeend heb. Ik heb eeitige karakters in myn zestiende Vertoog geplaatst, en echter zyn er menfchen geweest, die byzondere Perzoonen genoemd hebben, welke ik in gedachten zou hebben gehad. Een Schryver Helt de belagchelyken ten toon, zonder te denken, of deeze of genen onder die belagchelyken behooren. Ik zal my over zulk eene bekende waarheid niet in aanmerkingen uitlaaien , maar alleenlyk zeggen, dat ik in 't toekomende allen wil gemeend hebben, welke ftout genoeg zyn, om voor myne karakters perzoonen op te geven. Ik laat voor het overige mynen Lezeren de Vryheid, om te denken, wat zy willen, en begeer maar, dat zy hunne uitleggingen niet op myne rekening zullen nellen.

Men heeft thans niet veel op met Spooken, en men gelooft er niet aan , het zy dat zy zich met een' witte of met een' zwarte kap vertoonen. Men houd ze voor Inbeeldingen en Droomen, en zy voeren niets uit by de Ongeloovigen, of zy op een' ongewoonen tyd huilen , dan of zy "met ketens raazen. De Wysgeeren hebben foortgelyke Spooken van alle gezag beroofd, zo dat zy alleen hier en daar onder het gemeen, of by oude en zuchtende wyfjes eenige verëerers hebben. Die eenigzins met de Spook-gelchiedenislèn bekend is, beklaagt ze ook niet. Zy gedroegen zich al te ongefchikt, en joegen menig eerJyk Man, die hen evenwel niet beleedigde, maar in hun waarde liet, vreeze en fchrik aan. Zy waren zo onbefchaamd, dat zy iomtyds llaagen uitdeelden, en men 's nachts op ftraat voor hun niet veilig kon zyn. Men heeft voor eenigen tyd veel verteld van een Spook wet da Luit, dat zich in onze üad zou ophouden. Ik heb van dit gerucht niets willen gelooven; maar de zaak word ernftig, en een brief, dien ik van dit Spook gekregen heb, overtuigt my, dat er aan dit gerucht wat aan is. Het

fchynt

renire vifite? II eft plongl dam une amere doulear, il a l'bumeur neire , chagrlne, ff Jont toute fa familie fouffie ; aufti a-t-il fait une perte irreparable; approclez, regardez co quil vous tr.outre fttr fin doigt, qui ,,'a plas ie v,e, ff qui vient fexfirer , c'efi une cbcuille, ff quelle cienille! p.

V 3

Sluiten