Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 }

„ Huis roemen msg, de Hollandfclie Natie nlomme bij de „• NaÜüüren zoo geacht als geweest gemaakt hebben.' De „ naamen van de de Witten, Oedenbarneveed en anderen, zijn, niet te min, bij ons meede in zeegeninr, om dat wij dezelve voor braave en vroome Patriotten , voor ,-, groote Staatsmannen houden, hoe zeer wij in fommigen van dezelve, zoowel gebreefcen ontdekken als in fommigd ,, Stadhouderen. — Het begaan van mjsflaagen, is en zal der' „ menfeheiijkheid toch wel altoos eigen zijn en blijven. — Of hij die 's Lands Regeering door zijn invloed befiiert, y, en met zijnen wijzen Raad, of praadvis voorlicht, Stad„ houder, of wel Raadpensionaris ■, genoemt word, is op. ,, zich zelve, van gein belang altoos, indien maar't Land' wel geregeert, het verleende en toevertioinvde gezag, ,j overeenkomdïg met de oogmerken van 's Lands Souve,,. rain geoeffend . en de Burger en 1-ngezectenen bij zijne

,, onfehatbaare rechten en vrijheeden bewaart word,

„ Welke Regeeringsvorm men voor de beste re houden heb„ be. is eene zaak voor welke, ter wederzijde, veel voor" ,i en veel tegen gezegt kan-worden, en waar over voor-

„ heen , te meermaalen genwist en gekibbelt is. ■ .

„ Maar al die kibbelarijen ko'omen nu in 't geheel niet meer te pas, dewijl de zaak reeds, voor lange, bij uiterlijk gc„ wijsde, ten voordeele der Stadhouderlijke Conflitutie ge-' „ deciaeert, en dus geheel afgedaan is. — Nu is het de ,, plicht, de onvermijdelijke plicht van alle waare Patriotten „ en Staatsmannen daarin te berusten — De Eendracht, „ vreede en welvaart van den Lande, naar vermoogen te bevorderen en aantekweeken. — Geene partijfchappen kunnen of moogen nu meer in aanmerkinge' koomen. — Die' 3, Regent is dierhalven de- beste Patriot die het belang van ,y zijn Vaderland het meefle en zonder vrees op eigen be-

„ lang, behartigd.

„ De naam van Staats of Prinsgezind mankt, hier in , geen „. verandering altoos, ja behooren geheel én al vergeeten te ,, worden. — En wat de Ingezeetenen, de goede Burgerij ,, aangaat, deeze wel geregeert wordende, betreft de wijze op welke, nog veel minder. — Zij moet de fchikkingen haarör Regeering, daaromtrent, - als getrouwe Burgeren „, betaamt goedkeuren ,en desnoods hancibaaven , zich altoos ,,'zorgvuldig gerinnerende — Boni civis esfe prafentem ,, Keipuhlicte Statuin tueri eumque mul at urn nolle — Met' een voord, elk Nederlander, geen eenige uitgezonden, is verplicht, tegen nieuwigheden en veranderingen in den 3>- Regeeringsvorm te wakken, alle partijfchappen te ver-T

ban-

Sluiten