Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C HO )

gak wswirom ik on mijn hoede zijn Zal» en de Republiek "der Nederlanden den Oorlóg aandoen , om op de gangenvan Frankrijk te letten, ook kan ik niet wel vriendelijk op 't (tuk van de Nederlanders denken, de Heer 'Hertog van Brrmswijk Wolfenbuttel is een Rijksvorst, en in dien Heer 'zijn van mij af de geheele duitfehen Order, Ja al wat maar 'We'.gebooren is, en een droppel dnitsch Adellik bloedt onder, .'de zijnen telt. gefchonden, — Ik heb gelijk gij weet de barrièren geflegt. Deeze barrièren waaren voorburgen voor de Nederlanden tegen Frankrijk, maar zoo ras dieRepublicq haar Bondgenootfchap mer Groot-Brittanje verbrak, en zich mee Frankrijk wilde alliëcren , begreep ik dat de barrières konden geflegt worden, nu de oorzaak waarom zij wan en ophielp,-tegens mij ze'fs moet ik geene barrières 'dulden , tegens anderen konden ze nu niet dienen en waajrenze onnoodig; maar behalven dat, ik was door mijn belang verplicht de barrières te.Üegten: wat weetik of moogiijk niet die Ambitieufe plans van Frankrijk nog meer dïtn aliantie in de Nederlanden bedoelen ?'wat weet ilt, of Frankrijk mijne Brabandfche onderdaanen niet tegens mij zal inneemen, en of om mijn macht te verkleinen, het plan van den Graaf Mirabeau niet reeds eer ik om de Schelde dagtgevormt waare, of welk ander plan "t ook zjin mooge? altoos is't zeeker dat zoo ras de barrières niet meer tegens Frankrijk dienen konden, re uit de voeten mosten gernimt worden om dat ze hinderpaalen in 't uitvoeren van mijne eigene Operatien worden konden.en dit lijde-ge'en twijffel dat zoo ras ik de Nederlanden en Grootbrittanje zie verzwakken, en Frankrijk verfterken, mijne attentie 'er bij behoort te zijn; want de flaaperigheid bederft de aanzienlijkfbe Koningrijken: ik ben geerne metmijne gedagten overal, eu heb vooral de handen gaerne tuitn.

De Kamer Heer Uwe MajefteitS) doorzigt blijkt in elke bijzondere handeling, ook zou 't voor 't gansch Europa fchaadelijk zijn, dat.Uwe Majeflelt diep, indien men in Frankrijk zulke plans kon hebben, Maar gedoog in mij eene vraag. Grootmachtigste, daar ik met hoogst deszelfs gefprek verwaardigt worde, ik vraag in vago, zou Frankrijk de Nederlanden kunnen conquesteeren.

De Keizer, met geweld nimmer Graaf, want het Huis van Oranje Nasfouw is eene geduchter tegenftand tegens de geweldige Operatien van waar die ook ondernoomen worden, dan veele Hollanders zelfs begrijpen, en geloof mij Graaf, indien de Hollanders hun belang wel begreepen, en 't met dien Prins wel maakten, zou nergens in Europa, de zeetel van zoo veel Rijkdom, Handel en waare Volks vrijheid zijn: want die Prins is hun nuttiger ja noodzaakclijker dan voorZuitzer-

land

Sluiten