Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44 )

Voorftel van een ongenoemden. aan zyne

Medeburgers!

Of fchoon geen lid van enige Club, heb ik evenwel volgens het eerfte Nummer van uw Weekblad Vryheid, om door het zelve, iets ten gemenen nutte, by te dragen — te weten: hoewel ik niet twyfele of men zal (het Schip van Staat eerst eens weder in vlot water gebragt zynde:) met den tyd ook in naam van geheel Neerlands Volk, met ernst en yver op het publyk onderwys, in Kerken en Schooien, als het hoovdmiddel tot waare kennis en deugd, bedagt zyn, naardien hetzelve gewisfelyk, eene groote hervorming nodig heeft; Zoo geeve ik evenwel in bedenking en aan alle volks vrienden in ernftige overweging, of het niet by voorraad thans alreeds hoogstnodig zy, om middelen te beraamen en ten fpoedigften by de hand te neeraen, ter onderrichting van het algemeen omtrent de Waare betekening van, en de groote waarheden, die opgewonden liggen in de woorden Fryheid, Gelykbeid, Broeder/cbap, welke dagelyks zoo algemeen gelefen en genoemt worden, door duyfenden onzer Ingezetenen, zonder te weten wat zy betekenen, of waar aan zy ons herinneren; om niet te fpreeken van de Burgers onzer Steeden, ja zelvs van veele der nu uit dezelve en ten platten Lande gekofene provifioneele Reprefentanten, durv ik ten minften zonder fchroom ten aanzien onzer Ingezetenen op het Land, onder welke ik beftendig verkeer, verfekeren, dar 'er van de tien geen één gevonden word, die zig daaromtrent een recht denkbeeld weet te maaken, zoo dat men 'er niet alleen zeer verkeerd over t' zamen fpreekt, maar ze ook ligtvaardig misbruikt, ter bedekkinge of bedryv van allerley wandaaden in het Burgerlyke en Godsdienftige beyde: De Publicatie dezer dagen door de Gedeputeerden van 't Volk van Overysfel gedaan, in het kwartier van

'tTwen-

Sluiten