Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

> X io x

met den Keizer over de uitwisfeling der Dochter van Capct handelt, eisfchende het Committe van Algemeen Welzyn van den Keizer de vier Gedeputeerden den Minister BournonviUe en tevens de Ambasfadeu'rs Simonville en Moret.

GROOTBRITTANJE.

Londen 19 Juny. Men fpreekt hier van drie genoten Alliantie Traftaten, als een defeniief, tusfchen dit Hof en dat van Sr. Petersburg, waar by zich de Keizerin verbind, om des noodzynde Engeland met haar geheele magt by te ltaan ; het tweede is tusfchen ons Hof en dat van Weenen, waar by zich beide Mogenheden verbinden den Oorlog met vereende krachten door te zetten: en het derde is tusfchen de Petersburger en Weener Hoven, waar by zich het eerfte verbind den Keizer by te liaan tegen alle zyne vyanden.

Het gmicht loopt hiër dat 'er reeds werkelyk eene Landing op de kusten van Bretagne gedaan is.

„ Dit gerucht verdient niet het minste geloof want volgens de laatfte Engelfche Nieuwspapieren, tevond zich de Graaf Moira, die deeze expeditiepeltuuren zoude nog te Londen.

I T A L I E N.

Mede eene der Landen, deel genomen hebbende in den tegenwoordigen zo vernielende Oorlog, beftaat uit verfcheiden Staten ; Republieken en Vorftendommen : gemeenlyk wordt het in drie delen onderfcheiden als ■ opper- midden- en beneden Italien. Onper Jtalien is m verfeheiden Staten verdeelt, van deweke 't Hertogdom Savoye en een gedeelte van Picmont voor de overwinne ide Wapenen der Franfchen zyn bezweken Midden Italien beftaat meestendeels uit den zogenoemden Kcrkeiykcn ftaat, en is tot nog toe voor de rampen des Oor ogs bevryd gebleven, als mede het benedenste gedeelte, bevattende het Koningryk Napcis De yoornaamfte Eilanden tot Italien behorende, en welken wy tevens, om de kortheid te betragten', hier alleen zullen noemen zyn Sicilien, een Koningrvk; Sardimen , mede een Koningryk, en Coriïca, weleer eene

der

Sluiten