Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X X

Tot Schout by NachtRode Vlag. F. A. Meurer. T Witte Vlag J. A. Blois van Treslong, ƒ eI« °P i250 Gl. Blauwe Vlag. P. S. Story J Traftement.

En tot Commandant der Vloot. J. W. de Winter.

In de meeste nieuwspapieren leest men het volgende:

* * Het Committe van Algemeene Waakzaamheid, * voor 't Volk van Holland, maakt, op expresfe» last van dè Provifioneele Repraefentariten van het Volk van Holland, aan een iegelyk bekend, dat het zelve, op autentique gronden , verzekerd is dat de zogenaamde geheime Vredes - Articülen, tusfchen de Franfche Republicq en den Koning van Pruisfchen , welke in iömmige nieuwspapieren, wel is waar als onecht en apocryph geplaatst, doch vervolgens door kwalyk gezinde en baatzuchtige Boekverkopers als autenticq zyn nagadrukt, van alle waarheid zyn ontbloot, en voortgevloeit uit de pen van fnoodaarts, die al hun hoop vestigen op de verwarring welke zy zich toeleggen in dii' Gemeenebest te verfpreiden ; en dat in tegedeel in het geen tusfchen de Franfchen Republicq en den Koning van Pruisfchen is gecontra&eert niets voorkomt waaromtrent de goede Ingezetenen dezer Landen zich met eenigen grond behoeven te verontrusten, of waar op ae aanhangers van 't vorig beftunr eenige hoop kun~ nen vestigen.

Het Comnaitté van algemeene Waakzaamheid vermaant en gelast alle Balliuwen, Publique aanklagers, justicieren, alle Committés van Waakzaamheid en verdere geconftitueerde magten, een naauwkeurig töevefzigt te houden en te doen houden op de kwaadwillige verfprciders der gem: Artykelen, dezelven zonder verwyl aantchouden , en te zorgen dat zy de welverdiende ftraffen , als disfeminateurs van fchrikbarende geruchten, volgens de wetten- dezer landen niet ontkomen.

Uit naam van het Committé van Algemeene Waakzaamheid van 't f^olk van Holland.

C getekend )

Wyso ftNJB, Secretaris.

Door

Sluiten