Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C40

cHoeld dan het heil zijns Volks, en die niet dan uit noodzakelijkheid geftreng is! —- Dat deze daartoe zie met een nederig verzoekfchnft aan den Keizer of aan zijne doorluchtige Gemachtigden adresleeren' en dat zij, zo ze zich in hunne eigen woonplaatfén, uit hoofde van hunne rebellie, niet veilig achten, dit dan van een vreemd grondgebied doen! —Oneindig verkieslijker ware het voor hen, hter toe, de soede dienften van vreemde Mogenheden m te roepen dan zig te vleijen met eenige gewapende hulp; want deze hebben zij nimmer te verwagten; en dit Hieenen wij ..uit de volgende gronden te kunnen aan-

10°L Zo eenige Mogenheid de Brabandfche Patriotten gewapend ter hulpe kwam , zou dezelve daarmede voor haarzclve voordeel, of immers vergrooting van grondgebied moeten bedoelen, - (wantwij durven geïustlijk ia elk onzer Lezeren zo veele Staatkunde wel vooronderftellen, waar door hij zeker weet, dat men aan de Hoven niet meer uit Religiezucht, niet meer uit Medelijden of uit Menslievendheid eenen oorlog

aanv;DgdO maar hoe kan deMogenhe.d, die de

Patriotten zou helpen, zig bij eene:zegepraa voordeel fceloven, daar- het den Patriotten te doen is om de Penningen die in hun Land geheven worden, in hen S te houden en te gebruiken, zonder te gedoogen

dat zij elders vervoerd worden? ; en hoe kan zulk

eene Mogenheid vermeerdering van grondgebied bekomeif, tiaar den inlandfehen oorlog gevoerd^word om van Braband en Vlaanderen eene Republiek die onafhangelijk zig zelve regeerd , teformecren?

I Welke Mogenheid zal het wagen, om zich n oenen geduchten oorlog met den machtigen Ke.zurje wSen, in een tijd dat dezelve op eene buitengewoole S gewapend is, dat door zijne legers de eene ovenv^mg op'de andere behaald wordt, enda^eszelfs zegepralende wapenen op het punt ftaan_om.de Turken tot den vrede te noodzaaken ; zo dat de Kei zerViike magt geheel en al tegen anderen zijner Vijanden tonde geteerd worden?

III. Vooronderftellen we eens, dat de Staatkunde va de eene of mdere Mogenheid door deze zwarig-

hed heer. zag; vooronderftellen we eens, dat

eci. vreemd Le^er den Patriotten ter. hulpe Ichoor, ~

Sluiten