Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 30 X

tegenwoordigen oorlog , behoorden 'er tot dc Tranl-he legers dertig Adjudanten Generaal, die ten dccle den rang van Lieutenant Coloncl, ten declc dien van Coloneï hadden.

Zodanige waren de verrigtingen, waar toe ik nu geroepen was, cn daar ik niet om dien post verzogt had, zoude ik denzelven zeker van dc hand gewezen hebben, zo ik het, daarliet uitbersten van eenen oorlog dagelyks waarfchynelykcr werd, niet als mynen eerften pligt befchouwd had , om ter verdediging van eene Natie mede te werken, welke my als eenen haarer burgeren had aangenomen. Men zal zeer ligtelyk gevoelen, dat, daar men zodanig eene bevoordcring, wyl ik een vreemdeling was, zeer ligt aan poogingen ter verkryging daar van gedaan , of eene overdreven eerzugt, kon toefchryven, ik my op het zorgvuldigst van alle berispingen daar omtrent onthouden moest\ dan, myne grondbcginfelcn en onveranderlykc liefde voorde Vryheid geboden my ten zelfden tyde, om onderhaarevaancn , in den post, my aanbetrouwd, tc firyden, in een tydsgewrigt, Wanneer alle de magten van Europa zich verecnigden, om Frankryk te vermeesteren, cn onderling te verdeden.

De Generaal Montesguiou, onderrigt, dat ik tot 'Adjudant Generaal benoemd was, fchreef my aanflonds, verzogt my, om my naar Nismes te begeven, ten einde in die hoedanigheid by zyn leger te dienen, en zelfs by myne komst te Straatsburg ontving ik reeds bevel, om wederom naar Nismes te vertrekken cnmy onder de ordresvanden even genoemden Generaal te Hellen. Dan , daar de Generaal la Morliere oordeelde, dat, daar ik my eene genoegzame ;orographifche,of plaatfe-

iy-

Sluiten