Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 31 X

lykc kcnnis.welkc ik my van de gewezcnProvincie vanden Elfas verworven had, endeftyl, zowel alsdc uitfpraakder Hoogduitfche taal zelve welk c my genoegzaam eigen was, myne diensten aan den Rhyn van meer nut konden wezen, dan aan de boorden van de Gard, gelastte deze my, om te Straatsburg te blyven , tot de Minister van Oorlog op dc vertoogen, hem daaromtrent gedaan, een nader befluit zou nemen.

Ik gedroeg my overeenkomstig het verlangen van den Generaal cn Chef des legers van den Rhyn, en dit met te meer genoegen, wyl de oorlog aan dc grenzen van België en Duitschland reeds was verklaard , daar die In tegendeel naar de zyde van het zuiden van Frankryk nog onzeker was. En dus maakte ik ecu aanvang met myne verrigtingen, als, Adjudant Generaal by het leger van den Rhyn.

Dat ik deze byzonderheden, welke voor het publiek van weinig belang zyn , doch hetzelve egter in flaat Hellen , om over het gedrag van eenen beambten, wie hy ook wezen moge , te oordeelen , hier opgeve , gcfchiedt alleen , om mynen medeburgeren te toonen , dat, wel verre van eene bevoordering, of gunst te verzoeken : ik het my tot eenen pligt gemaakt heb , om lydelyk aan de bevelen, der gene , onder wien ik diende, alómmc , waar zy het goed vonden , te gchoorzaamen.

Ik nam het Camp van Plobsheim, het welk het leger van den Rhyn , geduurende eenige wecken bezette, in oogenfehyn, deed het vervolgens affieken, en verzekerde alle de fclïïkkingen ter verdediging, welke de Chef van den Staf, Viïïor Broglie, my gebood te maaken.

Dan,

Sluiten