Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 56 X

beveiliging der Natie me 'c tc werken, cn voor zeker zouden dc zodanigen, die hier aan nog wilden twyffelen , wyl ik een Vreemdeling was , ten uiterften onbillyk handelen •, want, zo men ooit kan ophouden, een Vreemdeling te wezen, wanneer men geen geboren medelid dier Natie is, welke men dient,zoude dit voor zeker alsdan zyn , wanneer men zich geheel cn al aan derzclver verdediging heeft toegewyd, en dit durve ik gerustelyk zeggen , dat geduurende de negen jaaren , dat ik my onder de Franfche Vaanen bevond , ik het Fransen Gemeene-best met het zelfde hart cn den zelfden yver, als een wczcnlyk Fransch Burger gediend heb.

Ik zou de grcnspaalen, die ik my by dit gefchrift heb voorgcfleld , overfchreeden , wanneer ik hier verder over den hagchclyken toeftand, waar in ik my nu tc TV°Jsfemburg bevond, wilde uitweiden. Het zal genoeg zyn, te zeggen , dat 'er niet verre van my een talryk vyandelyk Corps ftond , het welk zonder veel moeiten verfcheiden invallen in dc pistriéhm van Hagenau en Wlisfemburg had kunnen doen , cn in ftaat geweest was , alle de Cantonnemcnten aldaar op te ligten, zo het den vyand goedgedagthad, den Rhyn, geduurende dc eerfte dagen na het vertrek van den Generaal Custine, over tc trekken. Dan, gelukkig ondernamen zy dezen overtogt niet, maar lieten my den noodigen tyd, om alle myne magt by een tc zamelen , en fielden my dus in fiaat, om alle de verëischte fchikkingen te maaken , ten einde hun tc beletten , dat zy niet meer over dien vloed konden komen , wiens boorden van Lanter burg tot Gerfnersheim door Custine geheel ontbloot waren. Dan , of men dit gedram des vyands daar aan moet tccfchryvcn, dat dezelve

van

Sluiten