Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 57 X

van myne zwakheid en het volftrckt gebrek, vooral aan Cayallerie.waar 'mCustine my gelaten had onkundig was-, het zy aan de vertooningen, welke ikmy haastte door bewegingen van Tro epen enz. aan de oevers des Rhyns te

maaken, hem misleidden dit is my nog een

raadfel. Even zeer, als de boorden des Rhyns, had Custine alle de Berg-ëngten en Valleyen , langs welke de vyandelykc Troepes naar de zyden van Trier gecantonncerd, my konden aantasten , ten vollen ontbloot. Dan, hoe het zy, geduurende al den tyd, dat ik aan de Lauter het bevel voerde, werd ik vollïrekt niet ontrust.

Na alvoorens, zo veel mogelyk , voor de veiligheid van den rechter Oever des Rhyns, van het gewezen Fort Louis, tot Germersheim, gezorgd te hebben, maakte ik gebruik, van het verlof, het welk my toegedaan was, ten einde my naar Straasburg te begeven , om myn eenige nog ontbrekende Equipagiën aan tc kopen, cn het was de Generaal TVimpfen die my te Weisfemburg zoo lang verving.

Geduurende myn verblyf te Straatsburg hernieuwde ik myn verzoek by den Generaal Biron, om van onder den Generaal Custine, wiens kwaade trouw elk oogenblik minder twyfelagtig werd, en wiens onheusfche behandelingen dagelyks toenamen, verplaatst te worden. De Generaal Biron herhaalde my alles , wat hy my reeds eenigen tyd te vooren door den Marechal de Camp Beauharnais (5) had doen fchryven , en verzekerde my tevens, dat hy zonder uitftel aan myn verzoek zou tragten te voldoen. Dan, in dezen tusfchen tyd ontving ik van den Generaal Custine een Kourier, met bevel, om my oogcnblikkelyk naar Landau D 5 te

Sluiten