Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>;c 7§ y-i

en welks zelfftandigheid zy veranderen, in alle Handen der famenleeving zich weten te mengen, en in te dringen, zonder egter tot eene derzelve te behooren, die het vernederendst fchouwfpel voor den menfchelyken hoogmoed en het onöplosfelykst raadfel voor de gezonde rede opleveren — deze zelfde Joden maaken een vry aanmerkclyk gedeelte der bevolking varï Frankfort uit, zonder dat het hun egter ooit mogelyk was, den volks-gcest, of de openbaare inrigtingen aldaar te doen ontaarten.

Terwyl ik my op deze wyze uitdrukkc , ben ik 'er egter zeer verre af, van zodanige perfonen, wier kundigheden en verhevener gevoelens hun in alle landen de billykftc aanfpraak op ieders achting en erkentenis zouden geven, met eenige klasfe van menfehen hoe genaamd te willen vermengen. Ik ken onder de Joodfche Natie zodanige lieden, wier zeden, wier Vaderlandsliefde en verdere uitmuntende hoedanigheden aan geheel deze fecte achting by zetten , en ik acht het my zelfs tot eer, onder dezelve waare vrienden te kunnen tellen, aan wien ik oprechtelyk verkleefd ben. Dan, hoe zeer ook het graauw dev Joden den Franfchen foldaten, die Frankfort ten tyde, toen het door den Koning van Pruisfen genomen werd, bezet hielden, gevaarelyk ware, hadden egter dia Franfchen in 'talgemeen, en ik zelve in 't byzonder, in verfcheiden opzigten de grootfte verpligting aan verfcheiden Joodfche kooplieden , die zich te Frankfort , even gelyk in het Bataafsch Gemeene-best door een edel en weldaadig gebruik hunner rykdommen en meerdere verlichting weten te onderfcheiden. Zelfs heeft het Fransch Gemeene-best aan den Senaat, deBur-

Sluiten