Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X ïoi X

gen, deze gebcurenis egter tegen zynen wil aan, ge,lyk men in het vervolg zien zal, vier, of vyf dagen vertraagde. Dan , daar de jonge Custine zag , dat ik -vast befloteu had, om Frankfort tot het uiterfte te verdedigen, ten ware ik een tegenövergefteld bevel van zyn Vader bekwam, het welk deze my egter geenzins wilde geven, verliet hy dus Frankfort met het aapbreken van den dag. De gisting der gemoederen van de Burgery dier ftad , welke zich aldaar vertoond , als ook het misnoegen en de verbittering tegen den Generaal Custine, waar van men de duidelykfte blyken gezien had, deden den jongen Custine voor het een, of ander onheil vreezen, en het denzelven zonder twyffel als noodzakclyk befchouwen, om zich weder naar het hoofdkwartier te begeven, en ik meen hier te moeten opmerken , zonder juist tc willen onderzoeken, in hoe verre de jonge Custine de Magiftraat cn Burgeren van Frankfort getragt hebbe tegen my voorin te nemen , dat zyne vrees geenzins zonder grond ware , daar ik zelve niet, dan door een foort van wonderwerk aan de woede van het gemeen van Frankfort ontkomen zy, wyl men het had weten te doen gelooven, dat ik alleen hardnekkig verkoos, die ftad aan een beleg bloot tc ftellen , daar dc Generaal Custine in tegendeel geneigd ware, dezelve voor die yzelykheden te fpaaren , en ik fchroom geenzins te zeggen , dat ik het behoud van myn leeven niet min aan de wysheid en braafheid der Regering dier plaats, als aan de poogingen, door my geftadig in het werk gefield, om de achting der aanzienelykfte Burgeren te verwerven, zonder egter dat gene uit het oog te verliezen, wat ik .aan mynen pligt, myne eer en die der Franfche wapeG 3 nen

Sluiten