Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 179 X

valfche getuigen bedienen. Die zelfde Herbin, (*) Wiens lafhartige vlugt ik reeds boven aangeroerd heb, had zich, na eene vrugtelooze pooging gedaan te hebben , om myne papieren mede te nemen, het geen hem voor zeker zou gelukt zyn , wyl hy myn byzondere Secretaris was, zo ik daar tegen niet eenige voorzorgen genomen had, naar den Generaal en Chef begeven , cn deze zegde Custine, wat hem goed dagt, of liever, de lafhartige en eerelooze Herbin ftelde

(*) Ik moet hier vooral eene daadzaak te berde brengen , welke zeer veel licht over de overgaave van Frankfort, en de gevolgen, die de laster daar uit deed voordvloeiën, verfpreiden zal.

Den 13 January 1793 oordeelde ik het myn pligt, den Burger Herbin by den Commisfaris Auditeur des Franfchen legers aan te klaagen. Ik fchreef dan ook aan het hoofdquartier naar Maintz, dat de genoemde Herbin, niet te vre* de, met my op een lafhartige wyze te verlaten, op een oogenblik, wanneer de hulp van allen, die my omringden, my ter verdediging van Frankfort zo noodzaakelyk was, nog boven dien zeer veel tot het overgaan van die ftad had bygedrsgen , door fchrik onder de foldaten te verfpreiden, wyl hy openlyk zegde, dat alles verloren was. Dat dus deze bloodaard, na den Generaal Custine in een verkeerd denkbeeld gebragt te hebben, denzelven dus welligt verhinderde, om my ter hulp te komen.

Ik moet nog verder aanmerken, dat, daar ik geen antwoord van den Commisfaris Auditeur onning ,ik den i2Fe* bruary gezegden Commisfaris nogmsals de zelfde aanklagte, ten aansien van den genoemden Herbin, deed, M 2

Sluiten