Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 229 X

magtigde Ministers van het Bataafsch by het Fransch Gcmcene- best, gegeven , by eenen brief van den i Frimaire , het 4de jaar.

Zo ik alleen met myn byzonder belang geraadpleegd had , zoude ik myn vcrblyf op het grondgebied van het Fransch Gemeene-best by voorkeur gevestigd hebben. De tyd van mynen dienst, de dagtekening van myn brevet, als Generaal , dc aanzienelyke verliezen , door my van het begin van den oorlog voor de Vryheid , tot myne terugkomst in Frankryk, geleden, heten my in de daad geen twyffel overig, of het Uitvoerend Bewind zou op myn recht op bevoordering acht geflagen , cn in aanmerking genomen hebben, door welke middelen ik my dezelve beftendig zoude poogen waardig te maaken. Dan, het Franseh en Bataafsch Gemecne - best vormden nu flegts een enkel volk , het welk voor eene zelfde zaak gewapend was. 'Er was een Alliancie - Tradaat tusfehen deze beide Natiën gefloten. Derzelver roem cn voorfpoed haalden dc banden daar van geftadig naauwcr toe. Wanneer ik dus het eene dezer beide Gemeene - besten diende, hield ik geenzints op, de wapenen ter verdediging van het andere te dragen, en eindelyk had het Bataafsch Gemecne - bost alle zyne zooncn in zynen fchoot te rug geroepen. Myn pligt, myn eer , myne trouw zelfs aan het Fransch Gemeene - best verfchuldigd , geboden hot my , om aan de ftem van myn Vaderland te gehoorzaamen, en aan myne medeburgeren een leeven , cn die diensten toe te wyen, die in den uitgefhektften' zin tot mynen laatften ademtogt fteeds aan de Vryheid zullen geheiligd zyn. Ik verliet dus Frankryk, en kwam omtrent het einde van April 1790 in het Bataafsch Gemecne - best te rug.

p 3 KORT

Sluiten