Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3'C 303 )>(

a December nam de aanval op de ftad op de volgende wyze eenen aanvang.

De Hesfifche Bataülons trokken, zo bedekt als mogelyk , tegen de Nieuwe, en de ^Her-Heiligen poorten aan. Zy vonden dezelve gefloten, en de bruggen opgehaald. De vyandelyke foldaten bevonden zich op de wallen, van waar zy uit het klein geweer vuurden. — De Burgery had geweigerd, hun gefchut te verfchaffen. — Zo dra wy ons genoegzaam onder hun bereik bevonden, deed men het gefchut aanvoeren, om het zelve tegen de poorten te rigten. Dan, daar dit niet gelukte, deed men de Jagers weder voordrukken, en, na een gevegt van anderhalf uur , werd de poort open gefchoten , en men liet de bruggen, met behulp der inwooneren, neder. Alstoen drongen allen, die het digtst by waren, in de ftad. Het grootfte gedeelte der Franfche bezetting , het welk op de wallen was , als ook de Commandant, de Generaal van Helden, werden krygsgevangen gemaakt Vyf Officieren der Hesfifche Garde,

zyn by dezen aanval gefneuveld, en agt gekwetst, waar onder zich de Prins van Hesfen Philipsthal bevond.

NB. Men ziet hier uit, wat ook de nyd tegen de Franfche bezetting heeft durven te berde brengen dat de poorten gefloten, en de bruggen opgehaald waren. Verders ziet men , dat de Franfche bezetting , zonder gefchut en krygsbehoeften, het Pruisfisch en Hesfisch leger den hardnekkigften wederftand geboden heeft.

No. 33.

Sluiten