Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yc 309 >•<;

No. 33. De Colonel yfide-de-Camp van Manftein aan den Generaal van Helden te Zlegenhain,

MYN HEER!

Ik heb het genoegen, u te kunnen melden, dat zyne Majesteit, de Koning , myn Meester, aan zyn Departement van Buitenlandfchen zaaken bevel gegeven heeft, om aan den Heer Barthelemy, Gezant van het Fransch Gemeene-best te Bazel, te doen verkiaaren , door de Heer, Graaf van Hardenberg, Staats-minister des Konings, dat gy, aan uwe zyde, in de hoedanigheid van Generaal en Commandant, — niets verzuimd hebt, het geen ter verdediging der ftad Frankfort, welke u was toevertrouwd, konde verëischt worden, en dat gy in tegendeel aan uwen pligt ten vollen voldaan hebt.

Ik heb de eer, te zyn enz.

C Getekend)

VAN MANSTEIN.

B E R Tj Y N

den g Mey 1795.

V 3 No. 34.

Sluiten