Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 41. Uïttrekfel uit twee Rapporten van Custine,

RAPPORT van den ^den December 1792.

„ Ik naderde, toen ik vernam , dat de Commandant „ van Frankfort, verzuimd hebbende, de noodige „ voorzorgen tegen de inwooneren te nemen, deze

zich van de poorten hadden meester gemaakt, en die „ aan den vyand overgegeven." ....

(Getekend)

CUSTINE.

NB. Men ziet hier duidelyk, het bedrog en de Jcwaade trouw. De hier boven aangehaalde ftukken, en vooral de kennis, welke elk een daar van draagt, betoogen op eene onwederfprekelyke wyze, dat ik alle mogelyke voorzorgen genomen had , ten einde niet verrascht te worden; dat ik geen hoegenaamd middel onder myn bereik had, om die genen, die Custine de inwooneren van Frankfort noemt, te beteugelen, en dat het de valfche beloften van dien Generaal waren, welke de inwooners van Frankfort aangezet hadden, om zich tegen het verdedigen der ftad te verzetten , en het uitvoeren myner bevelen te verhinderen. Men heeft gezien, op welk eene wyze Custine naderde, om Frankfort te ontzetten, en hoe gereed liy zich toonde, om der bezetting hulp te verfchaffen.

Pe

Sluiten