Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 3*1 X

De wyze, waar op Custine zich gereed maakte, om Frankfort by te fpringen, is zeker een zonderling verfcbynfel in de konst des oorlogs. Wanneer hy in zyn rapport zegt, dat hy Frankfort naderde, toen hy het overgaan daar van vernam , bewyst hy buiten tegenfpraak de verpligting, waar in hy zich bevond , als ook de belofte', welke hy gedaan had , om die ftad ter hulpe te komen, en gevolgelyk, dat hy zich voor de foorten van Frankfort had behooren te bevinden, ten zelfden tyden, als de Pruisfen en Hesfen.

Het valt zeer gemakkelyk aan te toonen* dat de Generaal Custine niet voornemens was, om de ftad Frankfort hulp te verfchaffen, en dat, zo hy dit zelfs al eens met ernst verlangd had , hy zich in de onmogelykheid had gefteld , om het te doen, uit hoofde van eene menigte verkeerde manoeuvres, en der onkunde, welke hy aan den dag had gelegd.

In de daad had ik reeds voor des morgens te vyf uuren, gelyk men in dit werk gezien heeft, een ordonnance aan den Generaal Custine afgezonden, om hem te verwittigen van de bewegingen des vyands; te half zes uuren zond ik een tweeden af, waar by ik gemelden Generaal van den aantogt der vyandelyke colonnes naar Frankfort onderrigtte. En, wanneer men zelfs al eens voorönderftcldc , dat hy geene dezer beide depêches ontvangen had , behoorde hy egter op eene za -naauwkcurige cn fpocdige wyze, als ik hem dit kon melden, daar van onderrigt te zyn; want,daarCustin» zich recht tegen over de Pruisfen bevond, verzuimden zyne patrouilles en voorposten voor zeker niet, hem te berigten , dat, lang voor het aanbreken van den dag, de vyand in vollen aantogt was. De voorposten van X Cm-

Sluiten