Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C iso >

daad niet al te veel tijds verfpild wordt, dan fehijnt het mij toe, dat 'er geen onfchuldiger en prijslijker middel, om te behaagen, kan bedacht worden, dan deze beoefeningen.

Een Meisje is niet altijd verzekerd, *dat zij eenmaal den gewigtigen post van Echtgenoote en Moeder zal bekleeden: dit hangt veelal van omftandigheden af, welke niet altijd in haare magt zijn. Doch , al wordt zij eenmaal door den band des huwelijks vereenigd, hoe veele ledige uuren zullen haar, echter, bij de bezigheden van haaren echtvriend, overfchieten? Al wordt zij eenmaal Moeder van Kind of Kinderen, welke opbeuring zal zij niet, nu en dan, in het bezit en de oefening dezer bekwaamheden vinden, wanneer haare huifelijke of familie-omftandigheden met tegenfpoed belaagd Vorden ? Hoe menigmaal zal zij den droevigen plooi uit het gelaat haares mans wisfehen, en zij zelve voor tijdverveeling en eenen buitenfpoorigen trek naar gezelfchappen en verftrooijingen behoed worden?

Met dat alles, hoé zeer ik de nuttigheid van Mufiek en Teekenkonst volkomen billijke , moet ik echter ronduit verklaaren , dat ik ten fterkften de wijze afkeure, op 'welke jonge Meisjes in deze konden geoefend worden:

1) Omdat men haar veel te vroeg , laat beginnen.

2) Omdat men daarvan indedaad eene hoofd* zaak maakt, én

3) Omdat men daarbij het waare oogmerk, waartoe deze kundigheden moeten dienen , uit het oog Verliest.

Naar

Sluiten