Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~-C 333 )—

in het voorleden jaar , door de Wel Eerw. Heeren

ten Oever en V/ige ri ,< Predikanten in 's Hertogenbosch en de Beverwijk, voortrellijk beandwoord, door den druk algemeen gemaakt, en alornme gretig gelezen is; terwijl één der andwoorden op de eerfte vraag, voor 1787, in dit jaar met eenen gouden eerpenning bekroond, bij zijne openbaare uitgave, binnen kort, den naam van deszelfs beroemden Schrijver; de meergenoemde Heer Wigeri; op nieuws zal vereeuwigen. En hoezeer de werkzaamheid dezer Maatfehappij, bij het aanwasfend getal haarer Leden, insgelijks toeneeme, getuigen de verfchc-iden vraagen, voor 1789 en 1790, zo aan het geachtte Publiek, als aan haare eigen Leden, ter beandwoording opgegeven (f). Intusfchen is bij deze Maatfehappij nog

uit-

redenen, om Ouders hunne zoo duure verplichtingen oit het hart te drukken , om hunne Kinderen , door eene verftandige en godvruchtige opvoeding, tot nuttige Leden van den Burger/laat, en eenmaal tot Burgers des Hemels , epteleidi n; en welken zijn de beste middelen . die zij tot dat gewichtig einde hebben in het werk te {lellen ? (f) Voor het Jaar 1789, wegens de Zedenkunde. Welke zijn de Landeigene goede, cn we.'ke de Lamleigene kwaade zeden van den minvermogenden cn laagercn Burgerkring in ons Vaderland? Hoedanig kunnen de eerjlgcmelie best aangekweekt en vc v verbastering bewaard , en de laatfte uitgeroeid worden ? Wegens de Kunften en Wetenfchappen. De eenvoudige grondbeginzelen der Meetkunde ,. toegepast op de onderscheiden handwerken, bevattelijk gemaakt voor den gemecnen Mm. — Aangaande het School weezen. Welken zijn de beste middelen,

11. d. ui. s. y tm

Sluiten