Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 466 )-

Ook uit dien hoofde laten zij het ontwerp, om enkel als wijsgeerige waarnemers te reizen , even fpoedig vaaren , als zij het gemaakt hebben, en vergenoegen zich, met het befchouwen van merkwaardigheden en fchoonheden , ten einde zich daarin te vermaakeu en den voorraad hunner begrippen en kundigheden daardoor te vermeerderen. Vraagt men hen, wat zij hier of daar gewichtigs ontmoet hebben, dan zijn hunne aanmerkingen over inrichtingen en zeden flechts een toevallig bijkomend ding ; zij fpreken in tegendeel zeer drok van fchilderijen, kunstverzamelingen en kabinetten van natuurlijke historie, en dragen vooral zorg, dat zij de naamen en titels van derzelver bezitters geenszins vergeten. Met is ligrelijk te begrijpen , dat deze voorwerpen belangrijk genoeg kunnen zijn , om een man van verftand en fmaak, voor het verlies van tijd en geld, en het lijden van menige onaangenaamheden fchaadeloos te ftellen i — dan, welk eene ellendige vergoeding' zal het ledig brein hierin vinden!

Elke fchoone fchilderij , 't is waar, kan ook zulk eenen behaagen, die haar ziet , zonder eenige toepasfing der kunst ; doch ook , bij het gemis dezer kunde, is hij volftrekt buiten ftaat, om de ei genlijke voortreflijkheid en waarde van een meesterftuk te bezefren en te waardeeren. Intusfchen begeert elk Reiziger, die flechts- een paar fchilderftukken van hoogen prijs gezien heeft, voor een Kunstkenner doortegaan, en maakt zich ten dien einde eene verzameling van woorden eigen, die onder liefhebbers der kunft zeer gemeenzaam zijn, waaronder

de

Sluiten