Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 467 )~

de benaamiugen van licht, fcbaduw, koloriet, flaam», krachtig, houding , fmaak , droog , enz. de hoofdrol fpeelen. Ook voegt hij hier doorgaands een register bij van beroemde Schilders, zodat hij niet flechts van deFlorentijnfche,Romeinfche, Brabandfche en Hollandfche School, maar ook van derzelver hoofden weet te fpreken , en de naamen vaneenen Lionardo«feVlNCl; Michel Angelo Buonarotti; Raffaelo Sanzi di ürbino; Giulio Romano; Antonio Allegris, anders Correggio ; Ludo vico , Annibale en Augustino Carracci ; Tintoretto , en Paolino //Veronese; Lukas van Leijden; Rembrand; van Rijn; Wouerjunj Ruisdaal; van der Werf; Rubbens enz. met zeer veel ophef weet uittegalmen. Met deze kundigheden uitgerust , moet zich ieder Kunltenaar het tot eene eer reekenen, door hem bezogt te worden , terwijl deze Meefters daarteboven niet zelden genoodzaakt worden , van den bewusten Kenner eene jammerlijke beöórdceling hunner werken aantehooren , bij welke het onkundig oog fchoonheden verheft, welke flechts middelmaatig zijn , en gebreken gispt, die niet beflaan. Daar nu zulk eene armzalige woordenkraam, ligtelijk.uïthet gemeenfte fchildersboek kan verkreegen worden, is het niet moeilijk nategaan , dat deze kundige Reizigers het Kabinet met geen ander oogmerk bezichtigen, dan om te kunnen zeggen, dat zij het gezien hebben. Hun aanzien en rijkdom zekerlijk zouden hen beletten , om zich met het gezicht van bet uitwendig gebouw te vergenoegen, gelijk zeker Hh 3 Kruijer, *

Sluiten