is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~-( 595 )—

onbeti'udwoord te laten, en zijnen'eigen gartg bertendig te zullen voordgaan, zo als hij nu begonnen is — wje zai hem volftrekt veroordeelen ? Wie zal ontkennen, dat - hij het- innigst mededogen verdient? — Ja, gewis, hij verdient even zeer een ernftig medelijden, als hij, van wiert.'ik in, de laatfte plaatfe gewaagen zal, als iemand, die, in de-rampzalige verkeerdheid zijner Echtgenoot, maar al te veel reden vindt; om zijne toevlucht tot. veulrooijingen buiten s'hüis te nemen.

Deze laatfte, doch ook de treurigfle, aanleiding beftaat in de affchuwliike ondeugden van ontrouw en dronkenfchap. Wee den Man, die zich in de gelegenheid, in de noodzaaklijkheid ibevindt , om op zulk een gedrag te letten ! Doch dezen verdienen geene uitvoeriger befchouwing. De Vrouwen, die aan den drank zijn- overgegeven, zijn eerder voorwerpen van het fchfrpe hekelfchrift; terwijl zij, die jegens haare Mannen ontrouw ziin, yeeleer eene ligchaamlijke kaftijding waardig .zijn,.,,

Mijne aanmerkingeu, zo ernftig zij zijn, eny in mijn oog, het nadenken van-elke welmeenendebraave Vrouw- dubbel verdienen, zijn ook, gelijk ik nffj vleic, even zeer op de daadclijke ondervinding gegrond: zij zijn echte tooueelen van het dagelijkfche leeven. — Het zij intusfchen verre van mij, als of ik daardoor het verkeerd gedrag van veele Mannen rechtvaardigen, en de fchuld alleen op de-Vrouwen wilde leggen. Ook aan de eerften is het gewis in veele gevallen te wijten, dat rust, vrede en welvaard uit het huisgezin gabannen is. Menige braave Vrouw

zugt