is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 596 )-

zugt in ftilte, en beweent met heete traanen de bhitenfpoorigheden van den Man, die haare waarde niet weet te fchatten, en door de beste hoedanigheden niet te winnen is. Doch, over het geheel genomen, heeft de Vrouwelijke Kunne het in haare macht, om de Mannen op de waardeering en het genot van huifelijk geluk opmerkzaam te maaken, of hetzelve met eene woefte, uitfpoorige leevenswijs te doen verwisfelen. Wien mijner Lezeren is geen voorbeeld bekend, dat de wildfte Mannen, door eene verftandige handelwijze haarer Vrouwen, van de heillooste ongebondenheden teruggebragt en tot arbeidzaame Huisvaders zijn gevormd geworden, die, na deze hervorming, niet vergenoegder waren, dan aan de zijde hunner Echtvriendinnen en in den kring hunner Kinderen? Kan de Vrouwelijke Kunne zulk eene hervorming uitwerken, dan moet het haar gewis nog veel gemaklijker zijn , de zucht tot verftrooijing buiten s'huis in hunne Mannen vóórtekomen, of te beteugelen. Eene zorgvuldige oplettendheid, om de ftraks genoemde gebreken te vermijden, moet gewis boven alles medewerken, om den Man in de ftille vreugde des huifelijken leevens behaagen te doen fcheppen. De verftandige Man zal, naauwlijks, in zijne Vrouw den welmeenenden ernst befpeuren, om zich van de hoedanigheden, zwakheden en verkeerde gewoonten te bevrijden, door welken hij van haar gezelfchap afkeerig werd, of hij zal, even fpoedig , in haare bekoorlijke armen terugkeeren.

Gij»