Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het juk moet Jeeven en fterven; 't welk men voedt, alleen, om het daardoor tot den arbeid bekwaam te maaken; 't welk men in zijne ziekten oppast, alleen, opdat het in zijne gezondheid zo veel te voordeeliger worde; 't gene men vetmest, om zijn vet te verteeren, en het vel afftroopt, om daarmede anderen in hetzelfde juk te fpanncn.

Van hier, dat de Onderdaanen eener despotieké regeering zulk een armoedig voorkomen hebben! van hier, dat hunne huizen kleen , de meubelen fober, hunne ganfche kleeding armzalig, en zij en hun vee het af beeldzei van den honger zijn: vanhier, dat men geene vogels in tuinen of bosfehen hoort zingen: alles is treurig en eenzaam, vermids de arme beestjes naar andere landftreeken vluchten, om de vervolgingen der boeren te ontwijken, die zich alle moeite geven, om dezelven, tot ftilling van den honger, te vangen. Het is hierom, dat de akkers niet omheind zijn, en met verdriet en tegenzin beploegd, bezaaid en bearbeid worden: hierom, dat men noch wei- noch braak- landen vindt , noch een genoegzaam aantal vee, ter verkrijging van mest, noch paarden tot den akkerbouw ziet , en zomtijds den ploeg door eenen ezel, eenen lammen osch en eenen bok ziet voordfleepen: het is hierom, eindelijk, dat de landman, door de rampen, welken hij van de onderdrukking en geftrengheid zijner Regeering moet verduuren, dikwerf tot woede en wanhoop overflaat.

Hoe toch zoude de Heer, in zijnen overvloed, den jammer, de ellendeen algemeene verttramming zijner hoti-

99-

Sluiten