Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerige Provinciën zieiii Bedaard en nMI ariftangjt hi.i, zo lang men heai wat brengt: alles, wat hem omringt, vereenigt zich, om zijne oogen voor de traanen van zijn Volk te fluiten, cn de befcheidenlte klachten tegen zijne raadslieden ftraft hij als eene misdaad van belcedigde Majefteit. Züne Viziers houden niet op, hem te zeggen, dat hij alles mag doen, reri einde hij hun alles veroorlove: zij roepen hem toe, dat zijn Volk gelukkig is, op hetzelfde oogenblik, waarop zij hetzelve den Iaatltert droppel van zweet en bloed aftappen; en, wanneer zij zomtijds de krachten des Volks nog in overweging nemen , dan fehijnt het, of zij alleen willen bereekeuen , hoe. veele oogenblikken dat Volk nog onder hunne onderdrukking kan lijden, zonder den geest te geven.

Dit alles wedervoer Marocco, zedert het de Siértfi onder zijn juk gebragt heeft. De godsdienst, wetten, oude gewoonten en verouderde vooroordeelen vereenigen zich allen , om den Vorst van dit land tot eenen onbepaaiden alleenheerfcher te maaken. Zijne macht bepaalt zich niet alleen tot het leeven en de goederen zijner onderdaanen, maar flrekt zich zelfs uit tot hun geweten, waarvan hij, als een vertegenwoordiger van den grooten Muhamed, de geestelijke beftuurer is. Het Volk wordt van zijne kindsheid af in den waan gebragt, dat men een recht op het paradijs verkrijgt, wanneer men op last van den Keizer fterft, en dat men door de eer, om door hem zelven te recht gefield te worden, eene aanfpraak op eenen hooger' trap van gelukzaligheid Yerwerf. Va-i hier de vonrb-e'den van wreedheid, onderdrukking

Sluiten