Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 647 )-

Vol hartzeer en verdriet, ving Abukasem eenen arbeid aan, welke hem zeer vernederde. De braave en vriendeiijke behandeling, echter, van Isaö en de .overige Inboorlingen , beurde hem weder op. Leiden gaven zij den Sultan de duidelijkfte proeven van hunne bekwaamheden. Abukasem werd opziener over de koninglijke tuinen , en Isaö eerfte bouwmeefter van het ganfche Koningrijk; want hij had alle anderen in kundigheden verre overtroffen.

Dus leefden zij geduurende drie jaaren. Abukasem gevoelde zich .eindelijk weder gelukkig. De rust was in zijn hart wedergekeerd. Isaö had nimmer den eerbied voor zijnen voormaaligen Heer afgelegd; hij deelde zijn geluk met hem , en Abukasem, die wederom de infpraak van het gezond verftand volgde , werd gelukkiger , dan hij ooit geweest was* ■ •

Op zekeren tijd , dat I s a ö , aan den oever der zee , de Scheepstimmerlieden het bouwen van groote fchepen leerde, zag hij van verre een groot fchip, welk agter de klippen ten anker lag. Hij gaf den Koning hier terftond kennis van , en deze zond 'er onmiddellijk een floep naar toe , om të vernemen , waarmede men de Vreemdelingen dienen kon. Spoedig kwam de floep te rug met tijding, dat het een Perfiaansch fchip was, welk groot gebrek aan leevensmiddelen had. De Koning liet hun terftond het nodige bezorgen, en omtrend Abukasem eenige onderrichting vraagen. Zij bedankten ten hoogften voof 'het gefchenk, en gaven ten andwoord : „ dat zij Aa uk Asem zeer wel kenden; dat hij, eenige jaaren • II.'D. VI. S. Vv ge-

Sluiten