Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L A S T E E. - Z 0 C H T,

de SCHANDVLEK des MENSCHDOMS. '

w anneer men de Stedelingen en Landlieden met eikanderen vergelijkt, dan zal men, weldra, niet alleen onderfcheid van bezigheden, maar nog meer onderfcheid in zeden en.houding gewaar worden.— Bij de eerlten treft men veel meer gemanierdheid, fijner fmaak , meer burgerlijke befcheidenheid , dan bij de laatften aan, die, bij liet vee of'op den akker leevende, ruuwer, minder gemanierd, ook minder van complimenten, ja geheel niets yan.'dén esprit de 'ion. dutte weten.

Het gezellige leeven in de Steden is, als 't ware, een flijpfteen, welke van ongebeelde menfchen veel' ruuws afneemt, de ziel verfijnt, en daardoor iemand" gefchikt maakt, om alle de 'regelen van den esprit de conduite in acht te nemen: — de {tem, de woorden, de wendingen der gedachten zelfs, worden vervormd, wanneer de menfchen met menfchen, de aan-

Sluiten