Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

--C 435 )-

derzelver verkrijging gemaklijker, door eene meerder overhelling tot vrolijkheid:-daar de Man, integendeel, door het grooter-gewicht en de uitgeftrektheid van bezigheden veelmaalen gedrukt, natuurlijker wijze ernftiger , aan meer verdrietlijkheden en ook aan meer verkeerde luimen blootgefteld is; ja , mijn* Dochter, ik moet u zelfs waarfchuwen tegen die, altijd lagchende , Mansperfoonen , die, omtrend half Vrouwen zijnde, ten allen tijde even zoetzappig Inde kinderkamer, of aan drink- of fpeel-tafel, heenleeven. Zij mogen , jaaren agter elkander , het menfchelijk leeven , even kinderlijk , doorwandelen; doch zij zullen toch eindelijk in uw oog verachtlijk worden, gelijk zij het reeds zijn in dat der verftandigen , omdat zij , als »/étf-wezens , zonder ernst, zonder inwendige waarde , en dus buiten ftaat zijn , om de voorfpoed van uw huis , de rechtfchapen, mannelijke , recht burgerlijke opvoeding uwer Kindefen te behartigen. — De genoemde deugden , daartegen , moeten den vrouwelijken ftaat van afhanglijkheid lenigen ; zij moeten het onaangenaame in de bezigheden van den Man vergoeden ; den Kinderen en Dienstboden tot voorbeelden ' zijn, en het huis tot eene wooning maaken vim vrede en van genoegen. — Befchouw flechts zodanige Vrouwen, die deze deugden misfen , in haar huisgezin , en gij zult doorgaands een jammerlijk misvormd gelaat aantreffen , welk ieder' mishaagt; gij zult een' droefgeeftig' Echtgenoot; moedwillige, onbehaaglijke, ongehoorzaam» Kinders; ontrouwe en nalatige Dienstboden, en eene heerfchende wanorde over het geheel vinden.

Hoed

Sluiten