Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( H7 )—

lang wij niet aan land treden s ook iets wegens dit

Gebergte mogen aanmerken.

De grootfte dezer Bergen heet de Tafelberg; eea naam, die hem, uit hoofde der uitgeftrekte vlakte

op deszelfs kruin, door onze Landgenooten gegevea is. Volgends de meting van den Heer la Caille,

Is deszelfs hoogte 550 roeden boven de oppervlakte der zee verheven. De naastbijzijnde Berg wordt genaamd de Duivelskop, en de twee kleener daarnevens de Leeuwenkop en Leeuwenmaan, dewijl zij eene ruuwe afbeelding eener liggende Leeuw vertoonen. Op ëén' dezer Bergen wappert de Nedcrlandfche vlag, en worden de zeinen gedaan , bij de aankomst van ieder Schip. — De Tafelbaai, of Reede, ligt, volgends dezelve Franfche meting, op 34 gr. 8 min. zuiderbreedte» — Laat ons nu, daar wij aan land genaderd zijn, de Volkplanting zelve befchouwen.

De Stad, of het vlek, de Kaap, is niet zeer groot, en bevat, volgends de beste berichten, omtrend tooo Huizen, ééne Gereformeerde en ééue Luterfche Kerk, welker eerfte door twee, de laatfte door éénen Predikant bediend wordt.

De Stad is de woonplaats der meeste Compagniebedienden, der Winkeliers, Ambagts-en Werklieden; meest alle de lnwooners herbergen de Scheeps-officieren van alle de fchepen, die aan dezen Uithoek ankeren, koopen derzelver aangebragte , zo wel Indifche, als Europeefche, waaren, en voorzien hen daarvoor weder van provifïe, als vleesch, fchaapen, boter, wijn, brandewijn, enz., hetwelk aan de Kaapfihe bewooners geen kleen gewin verfchaft; voorK a naam-

Sluiten