Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 498 >-

helfte flechts door de verzilverende ftraalen der maan befchenen, haaren tederen en getrouwen jongeling ten Iaatften eene trouw, eene liefde toezegt welke men. zelfs het zwijgende graf „iet, zal vernietigen.

Welke tooneelen, welk een wellust! Dan, hij h.J, dien het gunfüg lot, bij eene zuivere en gevoelvolie zie., met eenen fmaak, door het opmerkzaam lezen der beste Dichteren gevormd, eenmaal befchonken heeft; hij, en hij aIIeen> geniet de ^ .ghe.d, welk£ deZ£ onnavo]gbaare fchoonheden leen kunnen opleveren. Dan, waar henen vervoert mij mijne verrukking? Inftede van aan uwe vraagen te beandwoorden , zoude ik bijna in verzoekinge Seraaken, van te beproeven, om zelf Dichter te zijn. •Laat ik dus voordgaan.

Een ander bewijs voor het belang der vorming van den fmaak, bij de opvoeding der jeugd, doch waar voor ik niet volkomen durve inftaan,' dat het geheel nieuw zij, is het volgende-

Wanneer men flechts met de minfte opmerkzaamheid de duistere tijdperken der drieste onkunde, de eerfte kindsheid der maatfchappijën, of de donkere tafereelen der middel - eeuwen, voor zijne verbeelding brengt, en met de laatere vakken der gefchiedenisfe , waar fmaak , kunften en weten fchappen het menschdom verlicht en befchaafd hebben, vergelijken wil; rnoet zeker het treffend onderfcheid, welk tusfchen dezelven gevonden wordt, een ieder niet jemig treffen; ja geheel verbaasd doen zijn. Aan de eene zijde befchouwen wij niets, dan roof, geweld

Sluiten