Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 5°3 )—

voor Ihprovifatore liet fpeelen. Dan, dit benadeelde zijne gezondheid zoo fterk, door de hevige aandoeningen, in welken hij was, dat Gravina hem dat beletten moest; en op zijn veertiende jaar had hij den geheelen Homerus in Italiaanfche vaerzen vertaald."

„ Velasques merkt aan wegens Lope deVega, dat hij vaerzen maakte, eer hij nog fchrijven kon. Vondel en Pope waren nog zeer jong, toen zij reeds hunne neiging tot de dichtkunst door daaden lieten blijken: Tasso was reeds op zijn zevende jaar een dichter , en toen hij zeventien jaar oud was , had hij reeds zijnen Renaud, den voorloper van zijn verlost Jerufalem , gemaakt. G o ldo ni was negen jaar toen hij een tooueelftukje maakte: Farquhar gaf proeven van zijne gaven , vóór dat hij tien jaaren had bereikt; ook befpeurde men daarin toen ook reeds kracht van denken, en eene gelukkige uitdrukking: Cowleij, Milton en Voltaire waren, op hun twaalfde jaar, reeds bekend op den Zangberg , en bragten ftukken voor den dag, waarover zich menig middelmaadg dichter, in zijn rijperen leeftijd, niet fchaamen zou."

,, Van Gellert weet men ook, dat hij, op zijn dertiende jaar , reeds een gedicht maak. te , dat, gelijk hij zelf zegt, niet kwaad moet geweest zijn. Iet dergelijks getuigt ook Hagius omtrend P. Lotichius Secundus, door van Al pii en aangehaald. (_*) Hetgeen deze zelfde voor-

tref-

(*) Zie van Alphen Verhandeling over bit Aar.geboorne in ie Povzif bladz. s.7. enz. IV. D. VI. S. L 1

Sluiten