Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 5»5 )—

de grootfte, de pijnigendfte zelfsverveeling moest doorgeeuwen , bij een welgefchreven en aangenaam boek , geheel ongemerkt en mutig voorbij vliegen! Van hoeveele ftreelende vermaaken en genoegens berooven wij dus onzen voedfterling niet, door hem van deze edeler uitfpauningen, van zulke aangenaame gewaarwordingen volftrekt onkundig te houden I Hoeveele dwaasheden en fpoorlooze bedrijven zelfs kunnen hierdoor niet zelden voorgekomen worden, waaraan de jeugd, bij mangel van verhevener bezigheden, zich anders zeer ligtelijte zal overgeven: of acht men het van weinig aanbelang, dat deez' jongeling, een weinig ouder geworden , op de Academie zijne oogenbükken van uitfpanning, in ftede van dezelven op de biliart, in de kolfbaan , of aan de Fombre - tafel geheel te vermoorden , met een Shakespear, Tomson, Gessner, Boileau, van Merken, Gesset en anderen in de hand, of in eenen kring van kundige en geoefende vrienden, door gefprekken over de fraaie letteren en beste gefchriften der beroemdfte vernuften, weet te verkorten?

Opzettelijk zijn wij op dit Onderwerp een weinig langer blijven ftilftaan ; naardien wij het van genoegzaam gewicht oordeelden, den Ouderen en Leeraaren der jeugd eenige aanleiding tot verder nadenken hierdoor te veifchaffen, en vleijen ons dus, dat men deze moeite niet geheel zal verloren achten.

Dat intusfchen de vorming van eenen fijnen en kiefchen fmaak, vooral, de taak zij van hun , die de Jongelingfchap in de taal der aloude Grieken en RoLI 2 mei-

Sluiten