Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 3 3 -

richtingen, hoezeer nog in veele opzichten aan liet oogmerk der Ouderen niet beandwoordende , echter nog zeer ver overtroffen al het goede, welk men immer van de Schooien, zoals zij waren, bij mooglijkheid verwachten kon. Met deze inrichting nu, — onderderfteld zijnde, dat zij met den aard van ons Land waarlijk overeenkomflig en verkieslijk zij — is dan gedeeltelijk voldaan aan het gebrek , welk 'er beltond, ten aanzien der vermogendfte Burgers, die zich , juist door hunne uitftekendc middelen , altijd het best in fiaat bevonden, om hetzelve te gemoet te komen, zo niet geheel te herftellen. Ten aanzien der overige waardige Leden, en wel het grootfte gedeelte, van den Burgerftand naamlijk, heeft dit gebrekige 2ijne kracht behouden , fchoon zommigen echter hetzelve hebben gepoogd te maatigen, door een afzonderlijk onderwijs aan hunne huizen, waardoor dus het fchoolgaan verminderd, zo niet bij zommigen geheel onnoodig is geworden: waarom dan ook het getal van pvivaate Onderwijzers , binnen weinige jaaren , zeer acnmerkiijk is toegenomen. Intusfchen , heeft het gevoel wegens den jammerlijken ftaat der fchoolen , en de klagten , welke daaromtrend algemeen plaats hadden, te weeggebragt , dat zommige Meefters en Meefteresfen, vooral in die Schooien, waar de Jeugd in de eerfte noodwendige kundigheden onderweezen wordt , van de oude gewoonten in veele opzichten zijn afgeweeken , en hetgeen 'er mangelde, door niéuwe inrichtingen, gepoogd hebben te verbeteren; immers, het ftroeve , het onaangenaame , het afkeer verwekkende van vooA a ri-

Sluiten