Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 4 )-

rige dagen , op allcrleie wijzen, door vrolijker tooneelen , door bezigheden, welken de mode vordert, hebben willen veraangenaamen. Van daar, bij voorbeeld, dat de Danskunst en Mufiek meer ingevoerd, dat de genegenheid voor het tooneel meer opgewakkerd, en dat men vooral oplettend is geworden, om den jongen lieden dat air du beau monde te leeren, welk eene verfijnde leefwijze thands meer onmiddellijk fchijnt te vorderen. Wij zwijgen hier van de gewoonte, welke, ook op zommige Ilooge Schooien zelfs , is doorgedrongen , dat de ftudeerende Jeugd 4 uit hetzelfde beginzel van welleevendheid , zich thands meer onmiddellijk verledigt tot liet lezen der dagelijks uitkomende gefchriften, dan immer in voorige tijden plaats had. — In dezen toeHand van zaaken , nu, blijft het voor ieder welmeenenden Opvoeder de allergewigtigfte vraag : zijn deze veranderingen , welke zich tegenwoordig opdoen, wezenlijke verbeteringen? — Of zullen zij het toekomend gedacht helaas ! nog verder verwijderen van de r.oodige vereischten, om Land en Volk waarlijk verlichter, beter en voorfpoediger te maaken? — Heeft de vvaare befchaaving daaruit voordeel of nadeel te v/achten? — Zullen de Schooien, langs dien

weg, verbeterd of verergerd worden ? Het

zijn deze vraagen, tot welker beandwoording wij , onder anderen, ook ons Tijdfchrift , thands bijzonderlijk , wilden doen dienen: terwijl 'er den Opvoederen ten hoogften aan gelegen ligt, te weten , welken weg zij behooren intefiaan, om de waarachtige belangen der hun toevertrouwde paaden , op

de

Sluiten