Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-(5)-

de bestmogelijke wijze, te bevorderen. — Zoo zeer wij ons verpligt oordeelen, om veeien onzer kun. dige en welmeenende Landgenooten openlijk dank te zeggen voor de mededeeling hunner gewichtige bedenkingen over deze en gene onderwerpen , even zeer zullen Zij ons verpligten , wanneer zij ons de behulpzaame hand willen bieden, om de voornoemde gewigtige vraagen bedaardlijk en onpartijdiglijk te overwegen, en het voordeelige of fchaadelijke aantewi;zen , welk in de tegenwoordige inrichtingen der Schooien voor den fatfoenlijken Burgerftand gelegen is : terwijl ook, langs dien weg, de beste middelen zullen gekend worden , welken men heeft in het werk te (tellen, om hierin het gemeene belang te ibevorderen. — Wij maaken hier geen gewag van de Schooien voor den gemeenen Burgerttand , omdat de lofwaardige Maatfchappij , welke de Zinfpreuk voert, tot Nut van V Algemeen, zich deszelfs verbetering bijzonderlijk heeft aangetrokken. Niets zal ons anngenaamer zijn , dan te vernemen, dat het doel dezer menschlievende Maatfchappij meer en meer bekend , meer en meer in zijne waarde gefchat , door allen, die invloed hebben op de burgerlijke ftanden, meer en meer onderfteund , en van tijd tot tijd, naar wensch, bereikt wordt. Hoeveel invloed zou niet , mogelijk , zulk een voorbeeld maaken op den bsfehaafderen Burgerttand , op andere inrichtingen en Schooien , welker gebreken gezien , gekend , gadeüagen , bejammerd , afgekeurd, verfoeid — en echter niet verbeterd A 3 wor-

Sluiten