Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 59 )-

één Meisje , die buiten haare fchuld bedorven is, meer kwaads aan de Maaifchappij veroorzaakt, dan het verlies van tien Mannen, die alleen zulk een uiterfte van openbaare fchande behoeven , om niet met den vuigften wellust gemeenzaam te worden: meer, dan het verlies van twintig Mannen, die, alle gevoel van eer hebbende verloren, tot geenen hooger trap gefchikt zijn , dan om , met keetenen van flaavernij omhangen, ten affchrik van anderen, de Itraaten fchoontemaaken, of de openbaare wegen te verbeteren: want deze behoorde de ftraf te zijn voor dergelijke wellustelingen, die de natuur en de, door God gemaakte, gedachts-verordeningen onteeren. —

Laat dan, Staatkundigen, uwe grondwet zijn, dat op dit onvolmaakte tooneel der waereld een geringer kwaad voor een grooter wijken moet : zoekt Vrouwen op, die lui, ledig en eerloos genoeg zijn, om enkel door wellust den kost te winnen: laat haar ten dientle ftaan aan Mannen , die noch verlicht, noch bezadigd , noch vermogend genoeg zijn, om de wijze leidingen der eenvoudige, onbevlekte natuur te volgen: maar, bewaart ook altijd dat betaamende , welks gezicht en handhavening de fteun der ganfche Maatfchappij , de grondfhg van alle goede daaden, het grootfte behoedmiddel tegen alle ondeugd is: bewaart, handhaaft de welvoeglijkheid, welke 'er in den, ik zal niet zeggen , godsdienltigen , maar zelfs burgerlijken plicht, om de aanleidingen tot bederf en verleiding, zooveel mogelijk, te verminderen, gelegen is: —zorgt voor de naauwkeurige oppas-

fing

Sluiten