Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 60 )_

fing van dergelijke ontuchtige Vrouwlieden , 0pdat 2 7C ee" -rgif verfpreide», dat tot merg'en beenderen doordringt, en Jongelingen, Mannen, Vrouwen , Echtgenooten e„ kinders , ja geheele Hu,sgeZinnen en Genachten verwoest: - wederroept en vernietigt de kostwinning van onmenfchen , die al-

delr, ^ °nrChU,d °m den roof Ioere" = W«

;pn e"' d'e beIa»g'oos uwe bevelen kunnen volvoeen, om de woede der buitenfporigheden te beteugeen: de aanleg van ons Nederland is geen Fenetien, * " dG h0ere" t0C Staatkundige verklikfter, dienen, om te befpieden en te verraaden, wie van den 'JL SefPr°k™, of eene itaatkundige of

godgeleerde ketterij geleerd hebbe: beteugelt den geest derligtzinnigheid, in plaatfe van dien te voe. den , en taat het uwe edeJftg ^ ^ ^

tuur, langs den kortrten en veiligften weg, terugbrengen tot het pad, welk zij verlaten heeft, op'dac daardoor de algemeene veiligheid bevestigd eene menigte van ongelukkigen gered, de zeden verbeterd, het kwaad in zijne woede gefluit, een taUoo, beir van z.ekten geweerd , de onfchuld der bekoorUke Sexö in het algemeen bewaard, en de flilie

m t een 7" <>"der. . dh thands

met een beangst hart hunne Zoonen en Dochters

zien na!3"" ™ ™>~*M

z en naderen -van hunne oogen afgewischt worden, en,n vreugdetraanen mogen verwisfelen - M' de wensch en bede van welmeenenden , voorden jenden Gonuitgeflort, iets baaum, zijt dan C

hulp.

Sluiten