Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( iop )—

verachten, vreemdeling, die door zijnen, voor lang gehaaten , vijand, den menschlievenden Samaritaan, aan het dreigend gevaar des doods ontruk, wordt. Ziet m;jn Vriend dus niet, dat de wijze Jezus, die de menschlijke natuur zoo geheel kende, niets, dan de bevordering van ons geluk, ten doel had, en fteeds de aandoenlijkfte tafereelen gebruikt heeft, om zijne zedenleer te doen werken?

Zoo mijne gedachten U voldoen , hebbe ik mij zelve het ftreelendst genoegen verfchaft. Zo niet , toon mij elke dwaaling. De vriendfehap , dit weet Gij , bedoelt alleen het nut van dien kring , waar in zij omzweeft. Hoe het zij , uw huislijk geluk zal mijne vreugd fteeds vergrooten.

H5

Sluiten