Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 237 }—

Beter is het dus, van zijne rechten aftezien, dan den band des vrcdes te verbreken : want de kwaar de gevolgen daarvan treffen zeker dengenen het meeft , die, uit dwaaze eigenzinnigheid, zich liet minst wilde fchikken. Allerheilzaamst was het zeker, wanneer men dezen regel in acht nam, dat men zich altijd in zulke zaaken , welke eigenlijk tot het vak van zijnen Echtgenoot behooren , naar deszelfs begrip en goedvinden fchikte; en , ook bij andere gelegenheden , is een verftandig toegeven veel heilzaamer, dan het eigenzinnig ftaau op zijne eigen meening.

Waar zou men van oneenigheid, van verftooriug der dierbaare huislijke rust weten, indien de gehuuwden, van beide zijden, zulk eene tedere zorgvuldigheid in acht namen ? ó 1 Konden wij het getuigenis van hun hooren, die, door dit middel alleen, hun huuwlijk eenen hemel op aarde gemaakt hebben, fterk en nadruklijk zouden zij anderen, die , door verzuiming van hetzelve , zich zoo menig uur van hun leeven verbitterd hebben, tot het hart fpreken? Zij zouden ons zeggen , hoe menig een dreigende ftorin daardoor bedaarde, en op nieuw eenen helderen hemel vertoonde ; hoe gelukkig zij onder den weldaadigen invloed van deze huislijke rust hunne dagen vergenoegd flijten , en, met elkander altijd liefderijk, allerinnigst vereemgd , de eeuwigheid vrolijk te gemoet zien !

Men behoeft nogthands, bij een verftandig toegeven , geene onderdrukkingen te lijden. Men moet Ilechts die oogenblikken geduld hebben , waarin de

au-

Sluiten