Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 241 )—

leie aanleidingen tot oneenigheden, waardoor anderen , die geene andere wet, dan die hunner driften, kennen , ontrust worden , vallen voor hun wech, terwijl hen alle twist hoe langer zoo gehaater wordt. ' In hunne wooningen tracht de laster te vergeefsch zanden van tweedracht te ftrooien: bekend zijnde met elkanders ijver, om fteeds volmaakter te worden, mistrouwt men terftond alle lange opftookingeu: men ontdekt ten eerften gevloekte kwaadfprekendheid, hoezeer ook met het kleed van welmeenendheid vertrouwen en medelijden opgefmukr. — Men verlangt naar het oogenblik, waarin men met voorzichtige openhartigheid daarover met zijnen Echtgenoot zal kunnen fpreken, en beveiligt zich dus tegen alle heilloze verdenking, vooroordeelen, en kwalijk geplaatfte rustverftoorende minnenijd , welke anders zoo gemakkelijk door de laster verwekt word.

Zijnde harten der Echtgenooten door zulke vaste banden der eendracht verbonden ; brengt elk het zijne toe , om dezelve fteeds vaster toetefnoeren , dan breiden zich de gelukkige gevolgen hiervan ook over allen uit, die met hun één huisgezin uitmaaken. Hun voorbeeld werkt met leevende kracht op Kinderen en Dienstboden. Der Kinderen harten, inzonderheid, worden daardoor zulke diepe indrukken gegeven , welke, geduurendehun ganfche leeven , in dezelven de duidlijkfte fpooren agterlaten. Van jongsaf leeren de Kinderen toegevendheid, infchiklijkheid en zagtzinnigheid. Vrede te ftichten, envrede tehoudenwordt hunne hoogfte lust en genoegen, terwijl zij zich , reeds in hunne kindsheid, voorbereiden, om ook eens

waar-

Sluiten