Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 343

men neemt zijne toevlucht tot middelen , welken meS gewislïjk nooit voorheen gekend , of waaraan men. gewis nimmer zou gedacht hebben , was men niet Zoo ongelukkig geworden, om zulke fraaie papieren blaadjes te leeren kennen, die, als men de gefchiedfchrijvers gelooven mag, uitgedacht zijn , om eenea dwaazen Koning wat bezigheid te verfchaffen : en helaas ! dit is misfchien bij veelen de eerfté flap tot hun tijdelijk, ja, mooglijk tot hun geheel zedenlijk bederf. Maar , wat dan? zal men dan de jonge lieden (want zij moeten toch iets doen) bij partijen laten danfen? dit zoude, mijns achtens, verkieslijker wezen, mids het binnen de paaien bleef, en zij zich zeiven niet te veel vergden : doch ook dit zelfs heeft, bij eene nadere befchouwing, ook al veele zwaarigheden in. Jonge lieden van die jaarert weten zomtijds zich zeiven nog niet te beftuuren, en, Voor zo verre het danfen eene vermoeiende j zelfs verhittende ligchaamsoefening is, kan het, in plaats van voordeelige , zeer nadeelige gevolgen hebben. Laat derhalven, bid ik Ü, mijne Heerert, hierover uwe gedachten eens met ernst gaan, en geeft mij het een of ander aan de hand , welk de plaats van het tot hiertoe zeer gebrekkige kan vervullen. Gij zijt toch genegen, om het algemeen, eii dus ook de bijzondere huisgezinnen te verbeteren, éh middelen aan de hand te geven, waardoor zij, die met Kinderen zi n gezegend , denzelven zulk eene opvoeding kunnen verleenen , als met hunnen ftaat en omftandigheden overeenkomftig is , zodat zij goede BurgerS en Burgeresfen kunnen worden, zowel vöór de mnaEV. D, IV. S, A a fcb.ïj><

Sluiten