Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*K 34S )-

ihet de Jeugd gelegen. Een oud goed VaderiandséR gebruik brengt mede, dat de jonge Waereldburgers met eikanderen reeds in hunne jeugd verkeeren, téri éindé voor den volgenden omgang van rijper jaajen bekwaam te worden. Jaaren lang was het zogenoemde Loterijfpel op dergelijke partijen in zwang; men fpeelde , om te fpeelen , eh de avond werd even onnozel verlieten, als naderhand bij het Kaartfpel. Dit gebruik van Loterij en Kaartfpel fchijnt iri zwang geraakt te zijn , nadat men van de dwaasheid is teruggekomen, om te vooronderftellen, dat de verkeering van Jonge Juffers, in den ouderdom van io tot 17, zelfs tot *o jaaren, en van Jonge Heeren van zoortgelijken leeftijd, fchaadelijkzij. Intusfchen, is het zeer blijkbaar, dat zulk eene gewoonte , vart welke 'Uw brief gewag maakt, niet anders, dan zeer verderflijk kan wezen. Het minfte gevolg (wij zeggen het minfle; zoals Gij te recht aanmerkt j heeft inen nog andere gevolgen të duchten, die voor het hart en dë goede Zeden Verpestend 2ijnj daarvan moet gewislijk zijn eene beuzelachtigheid van geest, Welke, daar zij , reeds vroeg geboren, natuurlijk eenen diepen indruk maakt, eenen zeer jammerlijken invloed heeft op het geheele lëeven, Zodat dê jnensch eindelijk zijn geheele beftaan — een beflaan, hem zoo dierbaar en gewichtig ! — in den eigenlijkften zin leert verbeuzelen. Te recht derhalven , Mevrouw , verdient Zulk eene beftendige gewoonte van Kaartfpeelen , en dat wel om zulk een grof geld, onder zodanige Jonge Lieden , afkeuring: wat zeggen wij? het verdient eea wezenlijk afgrij.

Aa | sec:

Sluiten