Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 352 )-

bepaalen, kan tot niets anders dienen, dan om derzeiver gefehiedenisfen in Lnnne berfenen .^v^ ten. Hun een gewoon formulier gebed inteltampen, en te ken, te doen prevelen; kan helaas , niets „. ders uKwerken, dan hun te gewennen aan fleurdienst van *t Wezen aller Wezen*, 't welk men zich nimmer dan «.« den diepliea eerbied en de hartlijn verzugtinge„ fouten moet te naderen. Hoeveel gebrekkig! is er dan ,„ het gewoon godsdienftig onderwijs der jengd , en hoe moeilijk zal het zijn, hetzelve immer wegtenemen, zolang Ouders zeiven geene verlichte Christenen zijn. Dan, onftond 'er eens een geflacht, hetwelk dezen naam verdiende, hoe gelukkig zoude het volgend geflacht zijn! en zoude niet het daarop volgend der volmaaktheid zoo nabij komen, •Is voor den aardfchen Iterveiing mooglijk is?

Intusfchen verplicht onze taak ons thands, om het onderwijs der Schooien van nader bij te befchouwen, en, daar de prijzenswaardige maatfchappij Tot «ut van 't Algemeen het welzijn der Nederdultfehe ichoolen zoo uitmuntend behartigt, en de Franfehe veelal naar zeer goede grondregels ingericht zijn , fchoon dezelven niet zelden van eene ftipte etl nauwgezette uitvoering verftoken blijven: zo gaan W>j rechtftreeks over tot de Latijnfihe, welke in ons Nederland helaas! nog aan dezelfde gebreken onderhevig zijn, welke bij derzelver oprichting, toen het menschdom minder doorzicht bezat , onvermijdlijk waren. - Zoo moeilijk is het, hier te lande de oude paaien te verzetten, daar onze Landgenooten zich boven alle andere Volken van de waereld , '

Sluiten