Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 364 )-

Alle menselijke volkomenheid _ dank zijden op. geklaarden Wijsgeeren dezer eeuw: want de Ouden hebben die gewis nooit zoo fraai gezegd! _ beftaat m verftandig te denken en te handelen. Maar, hoe onbegrijplijk ver was men hiervan nog in de laatst voorgaande eeuw verwijderd! Ik zeg, de laatstvoorgaande eeuw: want, wilde ik tot den eerften oorfprong onzer Republikeinfche Regeeringsform , of nog al verder tot den tijd der Graaven zaliger memorie! opklimmen, dan zou eindelijk de vergelijking van kleene Dwergen tot ontzaglijke Reufengevaarten opfteigeren, en, bij gebrek van eenen bekwaamen ladder, begeer ik op dit pas zoo hoog met te klimmen.

Om dan ter zaak te komen, zal ik maar met één enkel woord van de Staatkunde , Philofophie , en Theologie fpreken: want ik weet, dat Gij , mijne Heeren, wat teder zijt op dit nuk, en TJ met geene zaaken van dien aard inlaat: maar zegt mij eens, bid ik U, heeft men in de voorige eeuw geweten' Wat verftand was , toen men den Vrede voor de zenuw van den ftaat, en uit dezen hoofde een verbond met Engeland voor eene oorlogsverklaring hield? Was het verftand, dat zommigen, en wel een kleen hoopje Volks, de Leer der Voorbefchikking aantastten, die immers, dit is blijkbaar bewezen , even oud is, als de geheele Christenheid? Was het verftand, dat Vader Becker, door Cartefiaanfche geeftenkunde betoverd, eenen aanval op het alleroudfte rijk van den Duivel deed , dat N. B. zo▼eele eeuwen agter elkander, en onafgebroken , bi}

Sluiten