Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

HOE MAAKEN WIJ ONS ZELVEN

GELUKKIG? (.Brief van eenen Oud-Gouverneur.)

Mijne Heeren!

Nimmer vond ik grooter genoegen, dan in het onderwijzen der Jeugd, en hoe aangenaam lopen thands mijne dagen ten einde, daar ik vier Jongelingen uit den aanzienlijken Burgerftand zoover heb mogen opleiden, dat zij niet ilechts kundige, maar ook braave burgers zijn , en roe fieraad verftrekken van den iland, waarin zij zich tegenwoordig bevinden? En het is bij dit alleraangenaamst gevoel, dat ik niet heb kunnen nalaten, om aan U, mijne Heeren, die aan het Volksgeluk arbeidt, eenige bedenkingen medetedeelen , of zij ook zomwijlen voor dezen of genen nuttig mogten wezen.

Alle vier mijne Eléves waren, wegens hunne geboorte, in zodanigen flaat, dat zij, eigenlijk gefpro-

ken,

Sluiten