Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 $~

die nog eenigzinj de welvaart van het land waardeer:, waarin Gij verkeert, en waarin uwe Kinderen na U zullen overblijven , ten ware hunne losbandigheid hen reeds vroeg in het graf rukte; kan het U, nadat Gij deze ontzettende verzekering vernomen hebt , langer onverfchülig zijn , of Gij , uwen Kinderen eene uitgebreidde verkeering buiten uw toezicht veroorlovende, hun de gereedfle mid' delen aan de hand geeft, om zowel U , als zich zeiven , jammerlijk te bedriegen, en eindelijk, met een bedorven hart, rampzalige flachtoffers te wordeu der gelifte driften en ongebondenheden ? Zult Gij dan onverfcliillig aanzien, dat mode , mode alleen , uwe panden op de flachtbank brenge, om ze van alle gevoel hunner eigenwaarde, van alle gevoel van eer en deugd te berooven, en hunne gezondheid en krachten te verwoesten? Neen, Ouders, wij hebben nog een te hoog begrip van uwe hoogachting voor de gewichtigfte betrekking dezer aarde, dan dat wij zulks van (J zouden durven vermoeden: maar, zijt dan 00!: vaardig, om den ftroom te fluiten , die alles in zijne woede medefleept , terwijl de onnadenkende zijne brooze hut tegen denzelven fterk genoeg oordeelde ! Geeft uwe Kinders nimmer , nimmer , aan zichzelven over, voordat zij, genoegzaam onderwezen, in ftaat zijn , om alle verleiding het hoofd te bieden!

VU

Sluiten