Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( ($4 )-

het in 't leeven. Toen begon het etter en bloed te fpuwen , en tftierf op de rampzaligfte wijze aan de teering.

Nu heb ik , lieve Moeders , mijne predikatie •uit. Veel , zeer veel had ik U nog wel te zeggen ; maar ik denk , dat het gezegde reeds toereikend zal zijn, om U uwe pligten vóór de geboorte uwer Kinderen gewigtig te maken. Zelve hebt Gij uw verftand, om nu over uwen toeftand natedenken. Overweegt Gij alles ernftig, wat ik U gezegd heb , zoo zult Gij U zeiven , bij uwe leefwijze omtrend uw Iigchaam , houding , kleeding enz. nog meer regelen van voorzichtigheid kunnen voorfchrijven. Gij zult U alsdan b. v. zeker wachten , om niet in den donker te gaan ? om geen' te zwaaren last te tillen ; niet al te lang te Ihpen ; niet te hoog met uwe armen te reiken , noch bij nacht met de armen boven het hoofd te gaan liggen flapen. Gij zult U, door maatige bezigheid, den tijd blijmoedig korten , en U geheelenal den pligt, den grooten «n heiligen pligt toewijden, om eene voordbrengfter te worden eens jongen waereldburgers, die, door zijne gezonde ledemaaten , en door zijnen verftandigen menschlijken geest, uwe zorgvuldigheid zalbeloonen, terwijl uwe moederlijke vreugd tot verrukking verhoogd zal worden door de edele bewustheid: ik heb mijnen lieveling in geenen deele verwaarloosd. Dit zij ten befiuite uwe grootfche gedachte: ikleeve, doch

niet slechts ik, maar nos een mensch leeft in mij.

UI

Sluiten