Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 2H >

Om deze vraag wel optelosfen , geloove ik , 'dat wij dienen te onderzoeken:

I. Welke algemeene drijfveeren tot menschlievendheid liggen 'er in de menfehelijke natuur ?

II. Wat belemmert de werking dier drijfveeren het gewoonlijkst bij Kinderen , die voor een hooger ftand beftemd zijn, of groote rijkdommen te verwachten hebben ?

HL Hoe neemt men die belemmering het gelukkigst weg , en hoe verfterkt men in hunne harten die drijfveeren tot menschlievendheid het best?

I. Welke algemeene drijfveeren tot menschlievendheid liggen 'er in de menfehelijke natuur ?

i.) De eerde enalgeraeenfte grondtrek der menschlievendheid in onze natuur, is dat medegewaarwordend Qfijmpathetisch') gevoel , welk 'er plaats heeft tusfchen elk gevoelig wezen en elk ander wezen van deszelfs zoort. Deze Sijmpathie heerscht door de geheele Schepping-, en onze algemeene Moeder, de Natuur , heeft ze den Dieren zelfs niet onthouden. De Mensch echter is hierin van naar het meest bedeeld boven alle andere Schepzelen zoonen, daar geea Schepzel door dezen onwillekeurigen band, zoo naauw, als hij, aan zijne broeders verknocht is. De Mensch kan niet ongevoelig blijven bij het leed zijner medemenfehen, of onaangedaan bij hun geluk ; de medegewaarwordende zenuw van zijn hart trilt even onwillekeurig bij het lijden , als bij het genoegen zijner natuurgenooten; en de ontaarde menfchenhaater alleen leert eindelijk, met moeite, de rampzalige kunst, om zijn hart tegen zulke medegewaar*

wor-

Sluiten